Alfabetisk Ordlista för lån

A

Amortera

Att amortera innebär att betala av lånet så att den totala låneskulden minskar.

Det finns ofta två olika sätt att amortera av sitt lån som kallas för rak amortering och annuitet. Ofta så får du som låntagare välja avbetalningssätt och ibland kombineras de bägge metoderna.

För att kunna amortera av sitt lån behöver du betala in mer än bara räntan på lånet. Det är vanligt att man betalar låneavgifter varje månad och för att lånet skall minska behöver du betala ränta samt en summa till för att amortera på lånet.

Amorteringsplan

Avbetalningsplan för ditt lån. Välj mellan rak eller annuitet.

När du väljer vilken typ av amorteringsplan du vill ha för ditt lån kan det vara bra att veta vad begreppen rak amortering eller annuitet betyder. Banken kommer troligtvis att fråga dig vilken av dessa planer du tänkt dig. Det finns för och nackdelar med båda typer av avbetalningsplaner.

Annuitet

Vid denna typ av amortering så betalar du in samma belopp vid varje betalningstillfälle.

Till skillnad mot rak amortering så betalar du samma belopp vid varje inbetalningstillfälle med denna amorteringsmetod. Detta gör att du kommer att ha en jämn inbetalningstakt som gör att det blir lite enklare att planera sin privatekonomi under åren framåt.

Räntedelen i denna summa kommer att vara större i början av lånet och mindre på slutet. Amorteringsdelen kommer att vara mindre i början av lånet och öka allt eftersom.

Anskaffningsvärde

Anskaffningsvärde är det värde för till exempel en fastighet eller aktie vid den tidpunkt då det införskaffas.

Å

Återbetalningsförmåga

Återbetalningsförmåga är just förmåga att kunna betala tillbaka, beroende på inkomster och utgifter. Den prövas vid en kreditprövning.

Återbetalningstid

Återbetalningstid är den tid som parterna kommer överens eller finns utsatt för återbetalning av lån.

Återbetalningstiden kan variera för olika typer av lån. Privatlån och bolån till exempel kan sträcka sig över flera år. Kortare återbetalningstider är vanligt för så kallade snabb-lån eller mikrolån. Undersök alltid och diskutera återbetalningstiden med långivare.

A

Autogiro

Automatisk betalning som sker vid en viss bestämd tidpunkt, pengarna dras automatiskt från ett av dina konton.

Vid betalning via autogiro minskar uttaget av avgifter som ofta tillkommer vid till exempel betalning med faktura. Var noga med att kontrollera att ditt konto har täckning vid det datum som beloppet ska dras från ditt konto. Tänk också på att registrera om ditt kortnummer till ditt autogiro när du får nytt betalkort.

B

Bankcertifikat

Ett löpande skuldebrev som ges ut av en bank.

Köps av kunden till dagspris och återköps av banken vid ett bestämt tillfälle till bestämt pris.

Bankdag

Dagar då banker har öppet

Tänk på att när du gör transaktioner hos banken så gäller kan det dröja 1-2 bankdagar innan transaktionen är klar. Framförallt när du flyttar till exempel kontanter mellan olika banker. Kontrollera vad som gäller hos din bank.

Bankgiro

Bankgiro är ett system för fakturabetalningar där betalare och fakturamottagare (företag/bank) kopplas ihop.

Vanligt är att ett bankgironummer skall anges när en faktura skall betalas (bankgirobetalning) så att betalningen hamnar hos rätt mottagare. Bankgirot är en tjänst från bankgirocentralen. Tjänsten är öppen för alla men används framförallt av företag för att deras kunder enklare skall kunna betala fakturor.

Som kund gör man en bankgiroinbetalning via sin bank där det är man anger bankgironummer och ett meddelande eller OCR nummer. På detta vis kan betalningen komma mottagaren tillhanda.

Tjänsten förmedlas av de banker som är anslutna till tjänsten och ett bankgironummer är oftast 7 till 8 siffror långt.

Banksekretess

Banksekretess är ett skydd för dig som kund hos banken. Det är en tystnadsplikt.

Banksekretessen innebär att banken har tystnadsplikt och inte får avslöja för utomstående vilka förhållanden en kund har till banken. Den omfattar till och med frågan om du är kund hos banken eller ej. Banksekretessen styrs av lag och skulle banken bryta emot den så tvingas de till skadestånd. Banksekretessen omfattar också kännedom om din personliga situation såsom upprättande av testamenten, skilsmässa med mera. Viktigt att veta är att även om din banktjänsteman lämnar sin tjänst hos banken så fortsätter sekretessen att gälla. På det sättet kallar men den för evig.

Beloppsbegränsad borgen

Beloppet och eventuellt ränta och avgifter är begränsade för borgensmannen att betala.

Beloppsbegränsad borgen är en säkerhet och trygghet för borgensmannen, det vill säga den som går i borgen för lånet. Det innebär att borgensmannen begränsar sitt åtagande i lånet genom att ange ett högsta borgensbelopp. Ett högsta borgensbelopp motsvarar ofta den aktuella  krediten. Jämför med obegränsad borgen.

Betalningsanmärkning

Anmärkning utfärdat av kreditupplysningen som kan ges till personer som misskött sina betalningar.

En betalningsanmärkning ligger kvar i 3 år från registrerad dag oavsett om man betalat av skulden.

Alla över 15 år hamnar i register hos kreditupplysningen som samlar information hos olika myndigheter bland annat. Du kan inte på något sätt bli uttagen ur registret. En del långivare backar även ur om de ser att det finns flera kreditprövningar inlagda på dig, vilket de tolkar som hög risk. Men det ska vanligtvis inte vara den största orsaken till att de avslår en låneansökan. En betalningsanmärkning är alltså en information som ligger kvar på ditt namn hos kreditupplysningen i 3 år från registrerat datum. Den kan hindra dig från att få lån, bostad och telefoni med mera. Men det finns ändå låneinstitut som kan godkänna en låneansökan.

Betalningsföreläggande

Betalningsföreläggande kan du ansöka om hos Kronofogdemyndigheten då någon står i skuld till dig och inte betalar.

När du gör en ansökan om betalningsföreläggande så måste förfallodatum för betalningen ha passerat, du måste själv kunna påverka skulden genom förhandling, att den är förlikningsbar. Skulden måste också avse pengar. Det som händer är att Kronofogden skickar föreläggandet till den person som det avser med krav om betalning. Tillsammans med föreläggandet finns också ett kvitto som den svarande måste fylla i och skicka tillbaka som bevis på att personen mottagit föreläggandet. (Delgivning)

Betalningspåminnelse

Betalningspåminnelse är en påminnelse om betalning för förfallen fordran som en kreditgivare kan skicka ut.

Betalningspåminnelsen påminner dig om att din betalning det vill säga på en faktura eller eller en skuld har passerat det datum som den skulle vara betald. På betalningspåminnelsen finns ofta ett nytt datum för senaste inbetalning och när ärendet går till inkasso.

 

Betalningsuppmaning

Betalningsuppmaning är ett skriftligt krav på kunden (gäldenären) att betala sin skuld. Betalningsuppmaningen överlämnas i samband med delgivning och kan endast ges till näringsidkare.

När betalningsuppmaningen har lämnats så har mottagaren 1 vecka på sig att betala, annars hotas kundens verksamhet av konkurs. Betalar inte kunden sin skuld så kan det visa på att kunden är konkursmässig. I betalningsuppmaningen ska borgenären ange fodringens belopp och anledning till betalningsuppmaningen. Det ska också framgå att borgenären ansökt om att gäldenären (kunden) ska gå i konkurs om skulden inte betalats efter en vecka.

Bindningstid

Bindningstid är den tid under vilken räntan är bunden vid till exempel ett lån.

Banken kommer att fråga dig om kort eller lång bindningstid för räntan vid till exempel ditt bolån. Då kan det vara bra att ha tagit ställning till det innan. Det finns för och nackdelar med båda alternativen. Många sprider risken genom att dela upp lånet på olika bindningstider. När du väljer en kort tid att binda räntan så justeras räntan oftare, du kan när som helst välja att binda lånet för en längre bindningstid och räntan följer marknadsräntan. Vid en längre bindningstid så vet du exakt vilken summa du betalar varje månad vilket är säkrare om marginalerna i din ekonomi är små.

Blancolån

Blancolån är ett lån utan säkerhet.

Med säkerhet så menar man till exempel ett hus eller bil, som vanligtvis används som säkerhet vid till exempel bolån eller billån. Ett blancolån kan användas till ändamål utan säkerhet som till exempel en resa, elektronik, dator med mera. Istället för säkerhet så är räntan högre vid ett blancolån.

Bokföringsdag

Den dag en insättning till exempel bokförs på kontot.

Bokföringsdag innebär att en affärshändelse bokförs och registreras på kontot.

Borgen

En eller flera personer ger löfte om att betala av en skuld ifall en person inte kan.

Att gå i borgen för någon i ett lån innebär att den personen går in som säkerhet för att lånet återbetalas. Det ligger alltså på den personen som går i borgen att betala lånet om den personen som är låntagare inte kan eller inte gör det. Som borgensman har du olika rättigheter och skyldigheter. Du har till exempel rätt att bli ersatt för dina utgifter av den personen som du gått i borgen för. Se regressrätt.

Borgenär

Den person som lånar ut pengar.

Borgenär får inte förväxlas med borgensman. Borgenären är långivaren, det vill säga den som lånar ut medel till låntagaren. En borgenär erbjuder alltså lån.

Borgensåtagande

Samma innebörd som borgen.

Borgensåtagande innebär att en person går i borgen för någon annan.

Borgensförbindelse

En förbindelse som upprättas mellan borgensmannen och kreditgivare som anger vilken typ av borgen som ska gälla.

En trygghet för alla parter är att upprätta och specificera en borgensförbindelse, med maxbelopp och tidsbegränsning för borgensmannen det vill säga den person som går i borgen. Det ställer även krav på borgenären.

Borgensman

En person som gått i borgen, ska inte förväxlas med borgenär.

En borgensman är den person som går i borgen och därmed tar över ansvar för lånet enligt överenskommelse i borgensförbindelsen. Borgensmannen blir återbetalningsskyldig av lånet om låntagaren inte kan eller av andra anledningar inte betalar av sitt lån. Detta åtagande regleras av bestämmelser i en överenskommelse.

Bottenlån

Nuförtiden används inte begreppen bottenlån och topplån längre.

Bottenlån var ett lån med en bostad som säkerhet. Ett bottenlån var en mindre risk för långivaren då det fanns en säkerhet för lånet till exempel ett hus eller bostadsrätt. Då det finns den här typen av säkerhet för lånet så blir även räntan lägre för låntagaren.

Budget

Är en planering för inkomster och utgifter under en viss period.

För att kontrollera och överblicka inkomster och utgifter är det klokt att skapa en budget. En summa pengar som ska räcka till ett visst projekt kan med fördel planeras upp i en budget så att summan fördelas rätt i de olika delarna av projektet samt räcker till under den tidsplan som är tänkt för projektet.

Bunden/Fast ränta

Ränta som enligt avtal är bunden till en viss storlek under en viss tid.

Bunden eller fast ränta som det också kallas är ett avtal mellan bank och låntagare om att räntan låses på en viss procentsats under viss tid.

Bundet lån

Vanligt vid bostadslån. Räntan är bunden under tidsperiod.

När du tar ett lån till husköp får du frågan om lånets ränta ska vara bunden eller rörlig under lånetiden. Vanligt är också en kombination av dessa. Bundet lån är alltså att man under en period har räntan bunden för att på så sätt exakt veta om vad du ska betala varje månad.

Byggnadskreditiv

Ett lån som betalas ut i etapper under byggnadstiden av huset. Avsikten är att det sedan ersätts med ett bostadslån när byggnaden är färdig.

Byggnadskreditiv eller byggnadslån som det också kan kallas är ett lån som kan ansökas om vid eventuell renovering av huset. Lånet ligger tillgängligt under den tiden som renoveringen pågår. När huset är besiktigat så övergår byggnadslånet till att bli ett bolån.

D

Dag-för-dag ränta

Ränta som beräknas varje dag på det belopp som finns på kontot.

Dag-för dag ränta är ett sätt för olika låneinstitut att reglera sina sparkonton, ju mindre pengarna på kontot rörs desto bättre ränta. För att kontrollera detta så sätts räntan efter det belopp som finns på kontot vilket undersöks.

Delgivning

Delgivning innebär att en handling med information eller beslut överlämnas till en person. Vanligast är att delgivningen skickas per post.

Det är oftast Polisen som sköter delgivningsärenden. Personen som delges anses delgiven när den personen skrivit under ett mottagningsbevis. Om personen som ska skriva under delgivningen håller sig undan eller av annan anledning inte vill skriva under mottagningsbeviset så kan Polisen använda sig av stämningsmannadelgivning.

Denuntiation

En denuntiation är ett meddelande från kreditgivare att lånet övertagits av annan kreditgivare och att betalningarna i fortsättningen skall göras till den nya kreditgivaren.

Överlåtelse av fordran. Gäldenären blir informerad om att lånet överlåtits till en annan kreditgivare.

Disponibel

Begreppet disponibel innebär att något är möjlig att förfoga över, tillgänglig.

En disponibel inkomst är det belopp som du kan disponera över det vill säga använda till att handla för eller spara. En disponibel inkomst definieras som den summan som blir när skattepliktiga inkomster och skattefria bidrag minus negativa transfereringar och skatt har ställts samman.

Dröjsmålsränta

Ränta som en gäldenär måste betala om hen inte betalat på avtalad tid.

Vid ett lån så ingår gäldenären ett avtal att betala av sitt lån i rätt tid. Om betalningen dröjer eller inte sker så beläggs gäldenären med dröjsmålsränta.

E

Effektiv ränta

Effektiv ränta är den totala summan av avgifterna för lånet inklusive ränta, aviavgifter, uppläggningsavgifter o.s.v.

Den effektiva räntan är ett  sätt att ange de totala kostnaderna för ett lån. När man tar ett lån så är det vanligt att räntan på lånet anges. Det är inte lika vanligt att den effektiva räntan lyfts fram lika tydligt.

I den effektiva räntan ingår bland annat följande avgifter:

  • Ränta
  • Aviavgifter (Avgifter för fakturautskick).
  • Uppläggningsavgift (avgift när lånet startas upp).

Enkel borgen

När man konstaterat att låntagaren inte kan betala vid en enkel borgen då blir borgensmannen först skyldig att återbetala lånet.

Existensminimum

Hos Kronofogden kallas existensminimum för förbehållsbelopp och är den summa som du alltid har rätt att behålla vid en löneutmätning. Summan fastlås varje år av Kronofogdemyndigheten och ser olika ut för vuxen, barn, sammanboende.

I förbehållsbeloppet eller existensminimum så ingår de levnadskostnader gör det möjligt att klara sig, så som boendekostnad, mat, hygien, telefon, försäkringar och möjlighet att täcka några mindre tillfälliga kostnader.

F

Faktura

En faktura är ett skriftligt krav på betalning från borgenären till gäldenären.

Fakturan är en räkning som är ett bokföringsverikat och momsredovisingsunderlag som utfärdas från borgenären (den som säljer ngt tex) till gäldenären (den som köper eller lånar).

Förfallodag

Den dag som faktura eller lån ska betalas.

Förfallodag är alltså den dag då en fodran förfaller till betalning. Det kan handla om en ränta som ska erläggas eller ett lån som ska lösas.

Förpliktelser

Åtaganden eller plikter som måste fullföljas.

En förpliktelse kan till exempel innebära att betala av sitt lån, uppfylla sin del av ett avtal etc.

Förseningsavgift

Avgift som kan tas ut vid försenad betalning. För att den ska vara giltig så måste den vara avtalad innan av båda parter.

En förseningsavgift kan tas ut om du betalar av din skuld försent. Det ska dock framgå av underlag vilka avgifter som kan tillkomma. Viktigt är att du sparar kvitton och andra underlag för att du ska kunna ifrågasätta eventuella avgifter.

Förtidslösa lån

Att lösa in lånet innan bindningstiden gått ut.

När du förtidslöser ett lån så betalar du av det innan den tid som var avtalad. Viktigt att veta vid ett förtidslösen av lån så måste du känna till att du måste betala en så kallad ränteskillnadsersättning till banken. Den avgiften handlar om att banken vill ha de pengar i ränta som var planerat enligt tidigare överenskommelse.

Fullmakt

Är ett godkännande att ombudet har rätt att handla åt huvudmannen, vilket fortfarande kan handla om ett visst begränsat område.

Skulle inte fullmakten vara tidsbegränsad så gäller den tills den återkallas. Den person som ger fullmakten till någon kallas för fullmaktsgivare eller för huvudman. Den som får fullmakten för någon kallas i sin tur för fullmaktstagare. Den personen har då ofta rätten för fullmakten till ett visst begränsat område.

G

Gäldenär

Är den som är skyldig någon pengar, motsats till borgenär.

Att vara gäldenär innebär att vara skyldig pengar till borgenären till exempel. Begreppet syftar på att man är skyldig någon pengar. Men det behöver inte bara handla om pengar utan också om att du som till exempel försäljare är skyldig att leverera en vara till en köpare.

Generell borgen

Generell borgen innebär att borgensmannen tar ansvar för låntagaren samtliga avgifter och skulder.  Nu och i framtiden.

En generell borgen kan ske både med beloppsbegränsning och utan. Det måste specificeras i borgensförbindelsen vilken överenskommelse som gäller.

God banksed

Hur en bank bör uppträda mot sina kunder och konkurrenter. Finansinspektion ger ut riktlinjer om detta.

Gravationsbevis

Gravationsbevis är ett bevis som avser intecknande av fastighet, tomträtt eller annan fast egendom exempelvis  fartyg.

Gravationsbeviset innehåller information om ägare, innehavare och eventuella förhållanden som belastar egendomen. Belastningar kan vara inteckningar, pantbrev eller servitut och andra inskrivningar. Gällande fastigheter så heter gravationsbevis numera fastighetsbevis och utfärdas av Inskrivningsmyndigheten. Gällande fartyg så är det Sjöfartsverket och deras register.

H

Handräckning

Handräckning är ett begrepp som finns i två varianter, vanlig handräckning och särskild handräckning. Vanlig handräckning kan kombineras med betalningsföreläggande av obetalda hyror och avhysning som resultat av det.

Då vanlig handräckning främst gäller avhysning, återlämnande av lös egendom, och borttagande av egendom. Så handlar särskild handräckning om att något/någon hindrar någon från användande av viss egendom. Det kan också handla om olovlig åtgärd mot egendom. Ett exempel kan vara att en partner efter skilsmässa vägrar att lämna ut den andra partnerns tillhörigheter.

Hypoteksinstitut

Ett kreditinstitut som lämnar bottenlån.

En annan benämning är hypoteksbank. Dessa institut skaffar medel till utlån av det slaget genom till exempel obligationer.

Hypotekslån

Långfristigt lån mot säkerhet i pantbrev med fast egendom.

Ett av de vanligaste bolånen är ett hypotekslån för lånet tas med bostaden som säkerhet.

I

Inkasso

Inkasso är en åtgärd som den som lånar ut pengar (borgenären) kan använda sig av när den som lånat pengar (gäldenär) inte betalar tillbaka som överenskommet.

Inkasso är en åtgärd för att driva in en skuld. Om skulden går vidare till inkasso så läggs även en avgift på (60 kr, enligt inkassolagen) som är lagstadgad enligt inkassolagen. Den som lånat pengar kan också komma att bli skyldig dröjsmålsränta. Finns ingen avtalad dröjsmålsränta så kan den som lånat ut pengar (borgenären)åberopa och kräva ränta enligt räntelagen. Där gäller gällande referensränta och den ska återspegla det gällande ränteläget.

Inomläge

Ett pantbrevs förmånsläge i förhållande till andra pantbrev i en fastighet.

Inteckning

Ett visst belopp i fast egendom som skrivs in i Tingsrättens fastighetsbok.

Invändning

En invändning som säger att gäldenären inte anser sig skyldig att betala.

Den som är skyldig pengar anser sig inte skyldig att betala.

J

Jämkning

Ändring eller nedsättning av till exempel en fordran.

Jämkning är ett beslut som fattas som innebär att fodran sätts ned i belopp eller blir ett annat belopp.

K

Kalenderdag

Alla dagar i almanackan.

Kalenderdagar är till skillnad från till exempel arbetsdagar eller helgdagar varje dag under kalenderåret.

Kalkyl

En beräkning.

Kalkyler är beräkningar av olika slag för att skapa översikter till exempel.

Kontantinsats

Den del av lånet som betalas kontant med egna pengar och inte de som har lånats.

När du tar ett billån eller ett bolån (Hus och bostadsrätt) så krävs det i stort sett alltid en kontantinsats. För huslån är det oftast 15 % som kontantinsats och för billån krävs oftast 20 % i kontantinsats.

Kontantinsats

Den del av köpeskillingen som betalas kontant med egna pengar och inte de som har lånats.

Vid köp av hus till exempel så måste en del av köpet vara en kontantinsats. Banken brukar kräva en kontantinsats på ungefär 15%.

Kontraktsränta

Avgift som gäldenär betalar för att disponera visst kreditutrymme. (Limitränta samma sak)

Kontraktsränta förekommer bland annat på lönekontokrediter och checkkrediter.

Konvertera

Att lägga om lånet.

När lånet konverteras så förnyas villkor och räntesats för lånet.

Köpebrev

Ett dokument som upprättas som slutligt dokument när betalning gjorts och köpekontrakt slutits.

Köpeskilling

Det sammanlagda belopp som betalas vid ett köp.

Kreditgivare

Den som ger kredit det vill säga en bank eller kreditmarknadsbolag.

Kreditprövning

En kreditprövning är en undersökning av låntagarens ekonomi och kreditvärdighet.

Undersökning om hur kreditvärdig den person är som söker krediten och hur stor säkerhet det finns att personen betalar tillbaka.

Kreditupplysning

En kreditupplysning visar information om en persons kreditvärdighet.

Kundfodring

Kundfodring är en säljares fodran på en köpare tills köparen betalt.

Kundfodringen sker då säljaren utfärdar en faktura till kunden. Det som kan hända är att kundfodringen går förlorad dvs. kundförlust. det beror då på kundens bristande betalningsförmåga. Kundförlusten kan vara konstaterad eller befarad (vid en konkurs till exempel hos den betalande kunden)

Kvittning

Banken kvittar till exempel en förfallen men inte betald ränta på ett lån mot kundens tillgodohavanden på exempelvis ett sparkonto.

L

Lagfart

Lagfart är namnet på den inskrivning som görs i fastighetsregistret vid förvärv av fastighet, vid köp eller arv.

Lagfartsbevis

Skriftlig intyg på att lagfart beviljats. Bevis på vem som står som ägare.

Likvid

Är betalning, att vara likvid är att kunna betala.

Likvidavräkning

Vid till exempel ett fastighetsköp så gör man en likvidavräkning över hur betalningen gick till, kontantinsats och/eller övertagande av lån.

Löptid

Under vilken tid ett skuldebrev löper med angivna villkor.

M

Marknadsräntor

Räntor som gäller på marknaden.

Marknadsräntor är helt enkelt de räntor som är gällande på marknaden just nu.

N

Nominell ränta

Den årliga procentsats som räntan beräknas efter.

Den nominella räntan erbjuds av banken men är inget korrekt mått på avkastningen då den inte tar hänsyn till exempel inflation.

Ö

Överskuldsätta

Överskuldsatt sig har man när det inte finns någon som helst möjlighet att återbetala sina skulder.

Vid överskuldsättning så är man så skuldsatt att man helt eller delvis inte har möjlighet att återbetala det man är skyldig.

Övertrassering

Ett användande av pengar som övergår den summa som finns på kontot till exempel.

En övertrassering av kontot kan ske om du använder mer pengar än vad som finns på kontot.

P

Pant

Fast eller lös egendom ställs till kreditgivare eller annans förfogande som säkerhet vid lån.

Finns till exempel ett hus som pant vid ett lån så tar banken det som säkerhet för lånet och därmed påverkas räntan ofta till förmån för låntagaren.

Pantbrev

Pantbrev utfärdas som bevis på inteckning i fastighet.

Pantsättning

Att lämna till exempel ett pantbrev som säkerhet för lån.

Preliminärskatt

Skatt som till exempel i löneavdrag betalas i förskott och avräknas från skatten.

Privatlån

Privatlån är lån utan säkerhet, ofta inte större än 600 000 kr.

Privatlånet kan användas till ändamål utan säkerhet till exempel samlande av lån, elektronik, båt, resor m.m Ofta innebär privatlån en högre ränta för låntagaren, istället för säkerhet.

Proprieborgen

Borgensmannen går i borgen såsom han/hon skulle gjort för sina egna skulder. Vanligast i banksammanhang. Krav vid utebliven betalning kan gå till både låntagare och borgensman.

Vid en proprieborgen så går borgensmannen i borgen på samma sätt som för egna skulder. Om betalningen uteblir så går krav till både låntagare och borgensman.

R

Rak amortering

Vid rak amortering (avbetalning av lån) amorterar du samma belopp vid varje inbetalning. Räntan kommer då att vara högre i början av avbetalningstiden och mindre på slutet.

När du amorterar på ditt lån enligt denna metod så kommer du vid varje inbetalningstillfälle att behöva betala en viss summa pengar. Det du betalar består både av amortering och betalning av ränta och eventuella andra avgifter. Med rak amortering så kommer amorteringsdelen av denna summa att vara samma vid varje inbetalningstillfälle under hela låneperioden. Räntedelen kommer dock att vara större i början och minska all eftersom lånet minskar. Läs gärna mer om rak amortering och annuitet här.

Ränta

Avkastning på kapital eller pris på kredit.

Vid till exempel ett lån så vill banken ha någon form av säkerhet för att låna ut pengarna. De tar då ut en avgift i form av ränta. Hur den ser ut beror på vilket avtal man har med banken och vilken typ av lån, det handlar också om hur många låntagare ni är på lånet och vilka inkomster ni har.

Räntejustera

Att justera räntan på lån med bunden eller fast ränta.

Vid bunden/fast ränta så bestäms ofta en dag i förväg så räntan ska justeras.

Räntejusteringsdag

Den dag som i förväg bestämts för att justera räntan.

Se räntejustering. Räntejusteringsdag används ofta vid bunden/fast ränta.

Räntelagen

Reglerar när och hur dröjsmålsränta får tas ut av gäldenärer. Får endast användas om inget annat avtalats.

Om inget annat avtalats så gäller räntelagen om gäldenären är sen med betalning. Räntelagen reglerar då vilka avgifter som kan tas ut vid försenad betalning.

Ränteskillnadsersättning

Ränteskillnadsersättning är det som du vid förtidslösen av bundet lån måste betala till banken/långivaren för förlorade ränteintäkter.

Du betalar för den tid från det att du löser det bundna lånet och resterande bundna ränteperiod. Ränteskillnadsersättning kallas också för schablonersättning. Enligt Konsumentkreditlagen ska den gälla i alla normala fall. Skulle det vara så att långivaren eventuellt blir överkompenserad i och med att den åberopar ränteskillnadsersättning så bör långivaren inte utnyttja hela rätten.

Regressrätt

Återkravs rätt. Kan till exempel handla om en borgensman som betalat annans skuld och vill ha sina pengar tillbaka.

Om en borgensman tvingats gå i borgen för låntagare kan borgensmannen åberopa regressrätten för att få sina pengar tillbaka av låntagaren.

Rörlig ränta

Ränta som under avtalad tid kan ändras.

Rörlig ränta är motsvarigheten till bunden/fast ränta.

S

Säkerhet

Garanti som skydd mot förlust hos långivare.

Säkerhet vid lån kan till exempel vara ett hus eller bil. Lånet får vanligen lägre ränta om det finns en säkerhet för lånet i form av ett hus eller bil.

Serielån

Lån där amorteringstakten efter avtalad tid oftast ökar.

Amorteringen är ofta lägre i början för att senare efter avtalad plan öka. Amorteringstakten ändras alltså enligt planering.

Skuldebrev

Skriftligt erkännande för penningskuld.

Exempel på skuldebrev är revers och obligation. Skuldebrev innebär att någon är skyldig en penningsumma enligt skriftlig utfästelse.

Skuldsanering

Ett förfarande där en person kan få sina skulder ned/avskrivna. Regleras av skuldsaneringslagen.

För att få skuldsanering beviljat av Kronofogden bör du vara så pass svårt skuldsatt att du har svårt att betala tillbaka dina skulder. Du kan då bli beviljad att helt eller delvis befrias från skulderna. Förutsättningen är att du under 5 år försöker betala av dina skulder samt lever på existensminimum (förbehållsbelopp). För att bli beviljad skuldsanering måste du ha svårt att betala av dina skulder inom en överskådlig framtid. Om du blir beviljad och följer avbetalningsplan samt lever efter existensminimumbeloppet så är du efter fem år fri från dina skulder.

Solidariskt borgenansvar

Om en eller flera av borgensmännen skulle sakna förmåga att betala av skulden får resterande borgensmän även betala deras avgift och skulder.

Ett solidariskt borgenansvar innebär att det finns flera borgensmän för en låntagare. Dessa borgensmän har beslutat att om en eller flera av borgensmän har svårt att betala av lånet om inte låntagaren inte kan så gör en borgensman det. En borgensman betalar alltså även resterande borgensmäns avgifter och skuld.

Summarisk process

En summarisk process innebär att den som vill ha betalt för något eller få tillbaka ett föremål, snabbt och enkelt kan få bevis för att dennes fodring på betalning eller återlämnande är riktig.

Det bevis som den summariska processen visar blir sedan till grund för Kronofogdens arbete att få skulden betalad eller att få föremålet återlämnat.

T

Tilläggssäkerhet

Ytterligare säkerhet utöver till exempel en fastighet för att få godkännande om topplån.

Topplån

Topplån och bottenlån är gamla begrepp som inte längre används.

Ett topplån var ett lån som läggs ovanpå bottenlån. När man tog ett lån utöver bottenlånet så kallades det för topplån. Topplånet var till för att täcka den del av bolånet som inte bottenlånet täckte. Lånet hade högre risk än bottenlånet och hade därmed högre ränta och kortare avbetalningstid.

Transaktion

Aktivitet på konto, uttag, insättning eller överföring.

Transaktion är en benämning för olika typer av aktiviteter på ett konto.

U

UC

Upplysningscentralen som ägs av bankerna som kreditupplysning.

UC är ett kreditupplysningsföretag som ägs tillsammans av bankerna. Att “ta en UC” är en benämning på en kreditupplysning som används hos bankerna.

Uppläggningsavgift

Avgift som tas ut av bankerna för uppläggning av lån.

Uppläggningsavgifter kan variera mellan olika långivare så var noga med att undersöka hur mycket som tillkommer i uppläggningsavgift av lånet.

Utmätning

Åtgärd för att utmäta och betala för en skuld.

Utmätning verkställs av Kronofogden och sker som betalning för skuld.

Utmätning

Utmätning innebär att Kronofogden beslutat att de kommer använda något du äger för att betala av en skuld.

Utmätningen följer en viss ordning, Kronofogden försöker alltid ta hänsyn till att inte ta sådant som anses som livsuppehållande. Först görs en utredning av dina tillgångar dels genom att fråga olika myndigheter, personer eller företag. Det görs också ett besök i bostaden (förrättning) och det som är fysiskt möjligt att tas med vid besöket avlägsnas då för att kunna säljas. Det som utmätts säljs sedan via auktion eller anbud. Kronofogden fördelar sedan pengarna mellan fordringsägarna. Om det är lön som utmäts så betalar arbetsgivaren in direkt till Kronofogden.

V

Villkorsändringsdag

Villkorsändringsdag gäller för bundet lån, den dag då ny ränta och villkor börjar gälla för lånet.

Villkorsbilaga

Handling där det framgår vilken räntesats som gäller vid ett bundet lån samt vilken villkorsändringsdag som gäller.

En villkorsbilaga är en handling som kompletterar ett skuldebrev. På villkorsbilagan framgår vilken räntesats som lånet har samt vilken dag som gäller för villkorsförändringar.